Privacybeleid
Veilingmeesters.be hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder uw medeweten.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (copie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Veilingmeesters.be, Korenstraat 24/1 3321 Outgaarden gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetprogramma.

AddThis Social Bookmark Button

Deze website is eigendom van Veilingmeesters.be

Adres maatschappelijk zetel: Korenstraat 24/1 3321 Outgaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Veilingmeesters.be of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Veilingmeesters.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Veilingmeesters.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Veilingmeesters.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Veilingmeesters.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Veilingmeesters.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Veilingmeesters.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

AddThis Social Bookmark Button

1. Toewijs

De openbare verkoop heeft plaats bij mondeling opbod en/of geschreven bieding, volgens nummering in de catalogus. De volgorde kan eventueel gewijzigd worden en ook samenvoeging of splitsing van de loten is mogelijk, na beslissing van de Gerechtsdeurwaarder en/of veilingmeester. 

2. Waarborg

Alle goederen worden verkocht in de staat waarin zijn zich bevinden op de plaats van bezichtiging en veiling en zonder enige waarborg, ook als de aard, hoeveelheid of benaming niet conform is met de catalogus. (maten, bouwjaar, inhoud, … zijn louter informatief). 
De kopers worden geacht de goederen te hebben geïnspecteerd gedurende de bezichtigingsuren 

3. Verbintenis van de bieder

Deelname aan de veiling houdt in dat de koper de verkoopsvoorwaarden (algemene en specifieke) kent en zonder voorbehoud aanvaardt. 
Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop gestelde goederen voor de door hem geboden prijs aan te kopen. 
Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod; ook indien zijn bod wordt overtroffen. Indien de Gerechtsdeurwaarder of veilingmeester beslist het hoogste bod te weigeren, zal het voorlaatste bod gelden. 
De koper heeft geen verhaalrecht indien de verkoop wordt gestaakt, noch wegens gebreken van de koopwaar en evenmin uit hoofde van benadeling. 
Ieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn. 
Elke persoon bevindt zich tijdens de bezichtiging, veiling of afhaalperiode op eigen risico en gevaar ter plaatse, zonder verhaalmogelijkheid naar veilingmeester of Gerechtsdeurwaarder toe. 

4. Leiding van de verkoopsverrichtingen

De Gerechtsdeurwaarder handhaaft de orde gedurende de verkoping. Hij beslecht in laatste aanleg de geschillen van welke aard ook, o.m. mbt het bedrag van de biedingen en de persoon van de hoogste bieder. 
De veilingmeester en Gerechtsdeurwaarder hebben het recht een bod van een eventuele koper zonder meer te weigeren. 
De Gerechtsdeurwaarder en veilingmeester kunnen op elk moment de veiling schorsen of goederen inhouden. 
De veilingmeester heeft het recht zich bij vergissing te herstellen, zonder dat hierop beroep kan gedaan worden. 

5. Herveiling - Rouwkoop

Bij weigering tot betaling of insolvabiliteit zal de Gerechtsdeurwaarder het lot herroepen op kosten van de rouwkoper. (die gehouden is het eventuele verschilte betalen doch niet een eventuele meerprijs kan opvragen. De rouwkoper dient tevens het verschil in kosten te betalen). 

6. Eigendomsovergang

Vanaf de toewijs is het risico enkel voor rekening van de koper. Het goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken. De koper dient alle nuttige maatregelen te treffen tot bewaring van de goederen. 
De koper is verplicht de goederen af te halen binnen de gestelde termijn, vermeld in de specifieke voorwaarden. 
Indien een verkocht en betaald lot niet afgehaald wordt binnen de gestelde termijn, kan dit lot worden herveild op kosten en risico van de toegewezene met alle hieruitvoortvloeiende schade ten zijne laste, zonder recht op eventuele meeropbrengst. 
De Gerechtsdeurwaarder noch het veilinghuis zijn aansprakelijk ingeval van diefstal, ongeval, waterschade of welke andere schade ook. 

7. Betalingsmodaliteiten

De betaling gebeurt in handen van de veilingmeester met verhoging van de toewijs met eventueel veilingkosten en BTW, zoals voorafgaandelijk wordt meegedeeld, afhankelijk van het feit of het een vrijwillige, gerechtelijke of falingverkoop betreft. 
De betaling gebeurt kontant in euro’s of d.m.v. een gewaarborgde bankcheque in euro’s. (goed te keuren door de Gerechtsdeurwaarder). 
De kopers mogen niet over de goederen beschikken alvorens deze VOLLEDIG zijn betaald. 
Indien BTW : Niet-belastingplichtige EU afnemers (zonder BTW nr) en kopers van buiten de EU (export) zijn verplicht BTW te betalen. De BTW betaald door niet EU kopers zal door het veilinghuis eventueel terugbetaald worden indien geldige bewijsstukken van uitvoer binnen 10 dagen (bij aangetekende zendig) worden voorgelegd. 

8. Bevoegde rechtbank

Alle geschillen in verband met de verkoping vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven en dit conform het Belgisch recht. 

9. Bezichtiging 

Korenstraat 24/1 3321 Outgaarden : dag van de veiling vanaf 18.00 u 

10. Afhaling 

Vanaf het einde van de veiling in de Korenstraat 24/1 3321 Outgaarden .